Szkolenia BHP - Marktplan - firma szkoleniowo doradcza Tarnowskie Góry

Szkolenia BHP

Zgodnie z Art. 237 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.

Oferujemy:

 1. Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego dla każdego nowoprzyjętego pracownika.
 2. Szkolenia okresowe prowadzone również w formie instruktażu dla:
  - pracowników na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata
  - pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku
  - pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat
 3. Szkolenia BHP dla pracodawców pełniących zadania służby BHP-wstępne i okresowe.


WYPADKI

Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Oferujemy:

 •     przygotowanie dokumentacji powypadkowej
 •     przygotowanie protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
 •     przygotowanie karty wypadku
 •     przygotowanie karty statystycznej do GUS


PIERWSZA POMOC

Zapraszamy również na szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Program obejmuje:

 •     Wprowadzenie w tematykę ratownictwa przedmedycznego
 •     Rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżyć
 •     Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia
 •     Ocena stanu poszkodowanego
 •     Poszkodowany nieprzytomny
 •     Układanie w pozycji bocznej- bezpiecznej
 •     Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 •     Niedrożność dróg oddechowych


Dla każdej firmy oferta sporządzana jest indywidualnie przy uwzględnieniu takich czynników jak: liczba pracowników, rodzaj działalności, miejsce prowadzenia działalności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego.